Home

Kanovníci vyšehradské kapituly

Královská kolegiátní kapitula sv

 1. Znak vyšehradské kapituly na jednom z kanovnických domů v ulici K rotund Žijící bývalí kanovníci. Mgr. Daniel Herman (narozen 28. dubna 1963, kanovníkem do 12. února 2007) Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D. (narozen 16. srpna 1967, děkanem 2011-2016) Odkazy.
 2. Mezi čtyřmi novými kanovníky Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě je i generální sekretář České biskué konference Mons. Tomáš Holub Th.D
 3. Kategorie:Kanovníci vyšehradské kapituly Connected to: {{::readMoreArticle.title}} Z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Hlavní článek: Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehrad
 4. Petra a Pavla na Vyšehradě tvoří celkem 14 osob: probošt kapituly a kapitulní děkan a kanovníci. Mezi významné probošty v dějinách Vyšehradské kapitul patřil například Jan z Vartenberka, Mikuláš Karlach či Václav Svatopluk Štulc, který se zasloužil o vybudování Nového proboštství a po kterém byly pojmenovány.
 5. Vedle kanovnických prebend byl ve Vyšehradské kapitule hojně užíván systém obediencí, drobnějších nemovitých majetků vyčleněných z celkového nadání kapituly, které mohli dostat do užívání jak kanovníci, tak pomocní klerici; tímto způsobem byla kompenzována služba při kostele především zvoníkům a strážcům.

Vyšehradská kapitula - historie. Vyšehradskou kapitulu dal založit první český král Vratislav.Měla to být církevní instituce, zcela nezávislá na pražském biskupství a podřízená výlučně moci papeže.Za tato privilegia však kapitula tvrdě zaplatila během husitských válek a v dobách komunismu.Vydejme se po stopách historie Vyšehradské kapituly, tedy do dob, kdy. AboutSee All. Contact Kantiléna, smíšený sbor on Messenger Petra a Pavla na Vyšehradě byli slavnostně uvedeni do sboru Královské kolegiátní vyšehradské kapituly čtyři noví kanovníci : Mons. Tomáš Holub Th.D., generální sekretář české biskué.. Klášter augustiniánů - kanovníků. Tuřanské náměstí 406/7. , 62000 Informace o komunikaci vyšehradské kapituly s provozovatelem restaurace Rio's. 04.11.2020 | V úterý 3. 11. obdržela kapitula vyjádření majitele restaurace Rio's k událostem setkání pana ministra Prymuly a dalších lidí v době nouzového stavu Předěl přinesla husitská revoluce. Založením kapituly na Vyšehradě řešil král Vratislav kromě jiného otázku hmotného zabezpečení vysokých státních úředníků, kteří se právě rekrutovali z řad duchovních - představitelů a členů Vyšehradské kapituly

Noví kanovníci vyšehradské kapituly budou uvedeni v neděli

Vyšehradská kapitula si připomíná 950 let od založení. Sbor kanovníků musel ve své dlouhé historii sice místo na skále nad Vltavou na čas opustit, funguje ale po celá staletí. Hlavní slavnost je směřována na 29. června, svátek Petra a Pavla. Právě jména těchto světců totiž kapitula nese. Jim zasvěcená bazilika bude veřejnosti celý den přístupná zdarma. Kanovníci volili děkana a biskup jej potvrzoval. Dále se střídali s diecézním biskupem v obsazování řečického kanonikátu. Ostatní kanonikáty byly obsazovány podle toho, zda byl lichý nebo sudý rok a komu v tu dobu náleželo právo uvolněný kanonikát obsadit. Tento bývalý kanovník vyšehradské kapituly inicioval.

Kategorie:Kanovníci vyšehradské kapituly - Wikiwan

 1. kněžská hrobka K probošti a kanovníci vyšehradské kapituly. Václav Štulc (1814 - 188) K probošt, přítel F. Palackého a B. Němcové Mikuláš Karlach (1831 - 1911) K probošt, spoluzakladatel spolku Svatobor. Karel Čapek (1890 - 1938) 12 - 47 spisovate
 2. Seznamy kanovníků: Brněnští kanovníci, Kanovníci kroměřížské kapituly, Kanovníci olomoucké kapituly, Kanovníci vyšehradské kapituly [Zdroj Wikipedia] on Amazon.com.au. *FREE* shipping on eligible orders. Seznamy kanovníků: Brněnští kanovníci, Kanovníci kroměřížské kapituly, Kanovníci olomoucké kapituly, Kanovníci vyšehradské kapituly
 3. Když projdete kolem hřbitovní kaple,zjistíte, že v její kryptě jsou pochováni probošti a kanovníci Vyšehradské kapituly. Někteří sem byli přeneseni až po postavení kaple, např. Vojtěch Ruffer (1790-1870), přítel Františka Palackého, autor Historie Vyšehradské
 4. Pověst praví, že ho založil kníže Krok. Počátky nynějšího Vyšehradu ovšem spadají až do 10. století. Kolegiátní kapitula vyšehradská vděčí za svůj vznik knížeti a prvnímu českému králi Vratislavovi. Byla založena roku 1070 jako protiváha pražského biskupství a svatovítské kapituly

Vyšehradská kapitula ve 13

 1. Zajímavý je vztah kapituly Sv. Víta k osobě doktora Johánka. Nejpozději do 16. století byli kanovníci svatovítské kapituly přesvědčeni, že Jan z Pomuku zemřel jako jejich bratr. Ač má svůj náhrobek v katedrále sv. Víta, zůstal Jan až do své smrti kanovníkem kapituly vyšehradské. Legend
 2. Největší část obce až do počátku 15. století spravovali kanovníci vyšehradské kapituly. Menší díl Modřan a Komořan patřil mnichům ze Zbraslavského kláštera a další část panství Pražského arcibiskupa v Břežanech. V důsledku válek s husity však přešla církevní vláda nad celou lokalitou na Nové a Staré.
 3. Po mši svaté se kanovníci Vyšehradské kapituly, farníci, přátelé a příbuzní Mons. Otte sešli ve Vratislavově sále Nového děkanství ke slavnostnímu přípitku a malému občerstvení. Pro zobrazení snímků klikněte na nadpis Mše svatá v bazilice sv. Petra a Pavl
 4. Soběslav se pak jel pomodlit na Pražský hrad a následně jel na Vyšehrad, kde byl přivítán kanovníky a hlaholem zvonů. Ve vyšehradském paláci, o němž se tak znovu dovídáme, shromáždilo se veliké množství mužů, mezi nimiž byli i kanovníci pražské a snad i vyšehradské kapituly. Byli tu přítomni soudu nad spiklenci
 5. Compre online Arcidiecéze pražská: Biskupové pražské arcidiecéze, Farnosti pražské arcidiecéze, Kanovníci vyšehradské kapituly, Kostely pražské arcidiecéze, de Zdroj: Wikipedia na Amazon. Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime. Encontre diversos livros em Inglês e Outras Línguas com ótimos preços
 6. Během obřadu , za zpěvu žalmů, se odebrali kanovníci Vyšehradské kapituly v čele s arcibiskupem Mons. Dukou a proboštem Mons. A. Otte po hřbitově k náhrobkům významných osobností, k památníku kněží a řeholníků - obětí totalitních režimů a do kapitulní kaple s kryptou, kde uctili památku zemřelých

Těžko by asi kanovníci Vyšehradské kapituly získávali prebendy od divoce žijící zvěře či lesních porostů. Neosídlená krajina Českomoravské vysočiny byla nepřekonatelným územím pro předávání práv. Vodní toky, lesy a divoká zvěř byly překážkou i pro družiny, natož pro jednotlivé osoby.. Obci drželi jako prebendu kanovníci vyšehradské kapituly, od roku 1359 to byl Petr z Hornbachu, po roce 1390 pak Jan Sádlo ze Smilkova a na Kostelci nad Sázavou. Po husitských válkách přešla obec do světských rukou Mikuláše Trčky z Lípy

Byť více než sto let převažuje názor, že autor těchto zápisků byl kanovníkem vyšehradské kapituly, nebyly zohledněny všechny argumenty, které naopak poukazují, že tajemným kronikářem byl spíše příslušník biskué kapituly sv. Víta na Pražském hradě, kde vznikla i samotná Kosmova kronika Oficium karlštejnská kapitula veřejně slaví jen příležitostně, např. jako liturgický rámec kanovnické instalace. (Srov. např. podobnou praxi kapituly vyšehradské.) Naposledy byl takto při nešporách 29. 11. 2016 instalován čestný kanovník P. Giuseppe Sergia Ciucci. Protože v takových případech jde téměř jistě o. Fond: Archiv kolegiátní kapituly vyšehradské (1130-1523) Abstract: Držislav děkan, Ekrik a M. Wolquinus kanovníci vyšehradští vynášejí rozhodčí výrok ve sporu probošta Jana s kapitulou o obedience v Kolči, Medvězi a důchody z krámů v Kutné Hoře Podkladem byly nejspíš vyšehradské písemné záznamy, tzv. akty. Podle nich byl zpracován také stručnější text o založení kapituly v kronice Kanovníka vyšehradského, prvního pokračovatele Kosmova (Fontes rerum Bohemicarum II, ed. Josef Emler, Pragae 1874, s. 206-7) z doby kolem roku 1130 Víta na Pražském hradě a část kapitule vyšehradské. Každá z částí byla sice společným jměním kapituly, ale byl určen vždy jeden z kanovníků k jeho správě, za jistý užitek z dotyčného zboží. Tito kanovníci také zastávali funkci patronů kostela. V roce 1370 to byl Jeneč Závišův z Oujezdce, kanovník od sv

Vyšehradská kapitula - historie Prague City Lin

Studium. Byl synem pražského staroměstského radního, datum narození není s jistotou známo. Dříve udávané kolem 1550 bývá zpochybňováno tím, že ho nacházíme jako prvního jmenovaného mezi členy pražského bartolomějského konviktu v roce 1574.Chlapci obvykle chodili do školy mezi šestým a osmým rokem života, z čehož by plynulo narození v rozmezí let 1566-1568 Původ a studia. Jan Ctibor (Tiburtius) Kotva z Freifelsu vystřídal ve funkci litoměřického probošta Jana Sixta z Lerchenfelsu. Jeho rod je doložen v Litoměřicích roku 1500.Jan Kotva, který byl z litoměřické větve rodu, zastupoval město Litoměřice na zemském sněmu v Praze a roku 1555 byl zvolen litoměřickým primátorem. Z Litoměřic se jedna větev rodiny Kotvů. Část hradeb na straně k Novému městu byla stržena. Na několik desetiletí se vyšehradský areál stal pustinou, rozlehlým zbořeništěm, v jehož děrách se skrývali pobudové a toulaví psi. Většině církevních hodnostářů, členů vyšehradské kapituly, která podléhala pouze papeži, se podařilo včas uprchnout Celkový stav kapituly byl podle zpráv kronikáře Kosmy velmi neútěšný. Kanovníci byli muţové neučení, konali bohosluţbu ve světském oděvu a ţili jako bezhlavci a potvorní centaurové. Váţnější nedostatky odstranila reforma probošta Marka /1068-1098/. Ten sníţil počet kapituly na 21 osob Jako o početné, ve státním organismu vlivné a zájmově svébytné sociální skupině osob s ukončeným právnickým VŠ vzděláním, jako o stavu, lze mluvit až cca od pol. 19.st. (paradox - období, kdy stavovství, jako politická a právní kategorie, dospělo k svému zániku

Sbor kanovníků kolegiátní kapitula všech svatých na

 1. Vyšehrad: , býv. králov. sídelní hrad a město (nikoli horní město, nýbrž město hory Vyšehrad nebo na hoře Vyšehradě), spojený od r. 1884 s obcí Pražskou jako její VI. čtvrť, leží na jižním konci Prahy na pravém břehu Vltavy a zaujímá plochu 0,46 km se 145 domy a 6500 obyv.Skládá se ze dvou částí, z hory a z podhradí při potoku Botiči, který tvoří.
 2. Roku 1420, po vyplenění vyšehradské kapituly, táhla husitská vojska na Zbraslav, kde měl stejný osud postihnout i cisterciácký klášter. A protože velká část Modřan dosud náležela k církevnímu majetku, vypálili husité i zdejší ves a kostel
 3. 91) nebo nejnižší platba v rcímci vyšehradské kapituly (s. 123). 3) Podobnë by mëly být souëástí práce i mapy rozložení majetku kapitul ajejich hodnostáYù, když pochopitelnë nëkterá místa Ize lokalizovat nèkolika zpüsoby nebo vübec ne
 4. Abstract: Jindřich, arcibiskup kolínský, Godfried, probošt kláštera v Eflia a kolínští kanovníci Renardus a Gerardus de Flannesheym dosvědčují Engelbertovi, prokurátoru vyšehradského probošta Arnolda, že řádně zaplatil papežskému písaři a nunciovi Filipu z Assisi papežský census 113 hřiven stříbra. / v listině jsou inserovány : a) list Řehoře IX. z 12. ledna.
 5. i návrat Vyšehradské kapituly do Prachatic po vice než peti staletích. Vyšehradská kapitula, významná církevní instituce se sidlem v Praze na Vyšehradë, stála u zrodu Prachatic a ureovala vývoj tohoto sidlišté v prvních Ctyiech staletich jeho déjin. Založil ji kolem roku 1070 Ceský kniže Vratislav Il. jako urëito
 6. Nejstarší zmínka o vaření piva v Čechách je v Zakládací listině Vyšehradské kapituly (asi r. 1088). V ní jsou dokonce jmenováni pivovařiči Sobík, Šešůra a Častoň z osady Trávník. Mimo jiné se zde uvádí také pivovarský desátek a desátek z chmele z obce Desné, určené ve prospěch kapituly
 7. A koho zajímají ta cizí slovíčka, tak probošt (z lat. praepositus = představený) je šéf kapituly. Kapitula je společenství kněží zvaných kanovníci, kteří zůstávali kolem kapitulního chrámu a modlili se, ať už formou bohoslužeb či modlitbou breviáře, za vlast a lid, který na místo přicházel

Informace o komunikaci vyšehradské kapituly s

Zbyněk II. Berka z Dubé a Lipé O.Cr. (1551 - 6. března 1606) byl katolický duchovní, 10. arcibiskup pražský (1592-1606) a 25. velmistr Křižovníků s červenou hvězdou (1592-1606) Nyní se však vraťme k butovické vrchnosti, Kapitule vyšehradské. Ta byla šiřitelem nejen křesťanství, ale i kultury a vzdělanosti. Její členové, kanovníci, mnohokrát ovlivnili české i evroé dějiny. V Kapitule vyšehradské působil jako právník i jako kněz Jan Volílinův, kterého celý svět zná jako sv kapituly (klíče) • domy kanovníků - po obou stranách; novogotické, obydlí členů kapituly . Kapitula = kněžský . sbor. podobný klášteru, v čele . probošt. a děkan, členové kanovníci • Vyš. kapitula. 1070 - podřízena papeži, vlivná - probošt byl kancléřem panovníků . 7 . přes ulici lavičk cs Kanovníci kláštera v Abondance podporovali od 13. století výrobu tohoto sýru zejména tím, že podněcovali k vymycování pastvin. je zmíněno přiznání desátků z chmele a jiných darů včetně nemovitostí a odměn kanovníkům vyšehradské kapituly. EurLex-2 Tomáš Jan Pešina z Čechorodu (portrét z r. 1889) Tomáš Jan Pešina z Čechorodu (19. prosince 1629 Počátky - 3. srpna 1680 Praha) byl český katolický duchovní, dějepisec a spisovatel. Od roku 1674 byl světícím biskupem pražským

patřil dle dochovaných záznamů vždy vyšehradské kapitule; o panství se později kanovníci dělili s manskými správci, do. sazenými z Pražského hradu, kteří zde získali svobodný, dě. dičný statek. Jako první je k roku 1310 jmenován rytíř Valtr . řečený z Kosoře, jenž zde, jak je psáno, sídlil na pevné tvrzi Středověká kolonizace Českomoravské vrchoviny . Petr Hejhal: Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny (Dissertationes archaeologicae Brunensis/Pragensesque 14).Masarykova univerzita v Brně, Brno 2012, 92 s. ISBN 978-80-210-6100-2 . Kolonizace Českomoravské vrchoviny coby pomezního regionu mezi Čechami a Moravou je nejpozději od dob.

z vyšehradské kapituly Vojtěch Ruffer (1790-1870). V roce 1861 reagoval ve svých ději-nách Vyšehradu zřejmě na některé pochybovače - Čert přinesl ten sloup z Říma a jinak se nemá mluviti ani věřiti. Zardan, jenž ho nesl, to musil nejlépe věděti - 7. května a svatovavřinecká pouť u Domažlic 13. srpna 1939, při kterých pronesl svá kázání kanovník vyšehradské kapituly Bohumil Stašek. [47] Tyto a celá řada dalších náboženských shromáždění vedla okupační úřady v roce 1940 k zákazu obdobných akcí korunovace českých králů kanovníci a preláti v procesí jdouce budoucímu králi ukážou střevíce a mošnu mu zavěsí obdržel mošnu Přemysla Oráče z rukou kanovníků vyšehradské kapituly. Procesí na Vyšehrad v předvečer korunovac S metropolitou žil v napjatém vztahu také proto, že se lišili v rámci papežského schizmatu v obedienci. Zatímco Jenštejn se přidržoval římského Urbana VI., Petr Jelito se spíše klonil k avignonskému vzdoropapeži Klementu VII., navíc výrazně podporoval sesazeného děkana vyšehradské kapituly schismatika Kuráta z Veselé Nejstarší částí Horních Počernic jsou Chvaly. Jsou připomínány již zápisem v zakládací listině vyšehradské kapituly z roku 1088. Postupně přešel majetek do rukou jiných držitelů. Např. počátkem 15. stol. jej držel známý pražský měšťan Kříž, zakladatel Betlémské kaple

kapituly - tj. sbory kněží, řídících se kanonickými pravidly - tzv. kanovníci, v čele volený probošt (prepositus), dále děkan (decanus) a další hodnostáři - rektor měl na starosti liturgický zpěv a také vzdělávání žáků kapitulní školy. nejstarší kapitulou - Stará Boleslav, při kostele sv Lze tedy předpokládat, že Karel, v té době římsko-německý král (od 26. listopadu 1346), se na Vyšehradě zúčastnil církevního obřadu, při němž uctil lýkové opánky a obdržel mošnu Přemysla Oráče z rukou kanovníků vyšehradské kapituly V jeho případě byla situace o to příznivější, že jako probošt vyšehradské kapituly byl spolu se svou institucí podřízen přímo papeži.65 Významné postavení žadatelky i Jana. Toto je automaticky vygenerovaný zoznam článkov preložených z češtiny do slovenčiny s využitím prekladacieho nástroja Česko-slovenskej Wikipédie v priebehu mesiaca októbra 2016.K dispozícii je tiež rovnaký zoznam v podobe galérie a odvodené zoznamy populárnych kategórií a populárnych šablón v preložených článkoch. Tento zoznam obsahuje 70 položiek a naposledy bol.

Královská kolegiátní kapitula sv

Vratislav, první král Čechů. Reitinger, Lukáš: Vratislav. První král Čechů. Argo, Praha 2017, 533 s. Jak lakonicky předesílá název předmětné knihy, jejím hlavním hrdinou je Vratislav, první z Přemyslovců, jehož skráně ozdobila v polovině 80. let 11. století královská koruna Duka všechny přítomné, aby se připojili ke starobylé modlitbě vyšehradské kapituly. Já jsem se smál pod vousy (byť jich, pravda, moc nemám), že s tou starobylostí pokoncilního oficia - a ještě více jeho nyní užívaného českého překladu - to až tak žhavé není Artur Matuszek je římskokatolický kněz polské národnosti působící v České republice, v letech 2000-2015 rektor Arcibiskuého semináře v Praze, v letech 2015-2016 výpomocný duchovní při pražské svatovítské katedrále a od roku 2016 farář farnosti Vršovice Uskuteční se v neděli 16. 8. 2020 od 15.00 hod. na hradě Karlštejně. Hlavním celebrantem bude Mons. Zdenek Wasserbauer, biskup a generální vikář Arcibiskupství pražského. Celebrovat budou také kanovníci Karlštejnské kapituly. Tue, 11 Aug 2020 12:43:00 GM

Chcete se pomodlit? Ve vyšehradské kapitule můžete zdarma

Vyšehradští kanovníci pověst horlivě živili, protože jim přinášela popularitu a prosperitu. Ve skutečnosti Čertův sloup patřil k podpěrným sloupům klenby původního a dnes již zaniklého kostela sv. Petra a Pavla. A navíc je o některých kanovnících vyšehradské kapituly známo, že se věnovali magii a zaklínání. Valentinská pouť snoubenců na webu Vyšehradské kapituly. Benefiční koncert Iva Jahelky. Původně žebravý řád františkánských kapucínů hledá v duchu své tradice místo pro pomoc potřebným. Tentokráte to bylo benefičním koncertem zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Osobnosti: Petr Petřivalský, Zdena Prokopov Členové katedrální kapituly, arcijáhni, venkovští děkani a zástupci řádů zastoupeni být museli . Mezitím v Římě v roce 1378 dochází k osudné emancipaci kardinálského sboru od římského papeže Urbana VI., což způsobilo chronickou schizmatickou krizi

Vyšehradská kapitula slaví 950 let, ukáže ostatek Jana

Založení vyšehradské kapituly. Oba svářící se bratři sídlili na Pražském hradě, proto si Vratislav začal budovat rezidenci na Vyšehradě a zřídil tam i nový kostel se sborem duchovních - nová kapitula měla podléhat přímo papeži (Alexandr II.), papežské privilegium povolovalo kanovníkům nosit sandály a mitru. Tímto pokračovatelem byl snad kanovník vyšehradské kapituly, možná Soběslavův kaplan a analistickým stylem vylíčil období Soběslavovy vlády a začátek vlády jeho nástupce Vladislava II. Netajil se přitom sympatiemi k Soběslavovi, které rozhodně nesdíleli všichni příslušníci české politické reprezentace.. Vyšehradské kapitule a její páni kanovníci s ní budou moci na-kládat jako se svým vlastnictvím, a jak se jim zlíbí. Dáno a zapsáno v Praze léta Páně 1313, 29. červ-na. Originál je uložen v archivu Vyšehradské kapituly V roce 1999 byl jmenován kanovníkem Vyšehradské kapituly. Ekumenické setkání ve Stuttgartu Řím-Stuttgart (KAP) Více než 10 000 zástupců ze 170 křesťanských hnutí a společenství z celé Evropy se má v květnu zúčastnit evroého ekumenického setkání ve Stuttgartu, sdělili organizátoři z hnutí Společně pro Evropu. Kapituly - původně sbory kněží, nebyli řeholníky, ale společná pravidla života, radili biskupovi diecéze, zvyšovali lesk bohoslužeb. Kapitula = kostel (Eclesia Sancti Viti), kapitula = klášter (monasterium), kanovníci - společný život vita communis (reforma biskupa Jindřicha Zdíka v olomoucké kapitule podle jeruzalémské.

Nejrozsáhlejší byly velkostatky pražského arcibiskupství, olomouckého biskupství, jejich obou kapitul, kapituly vyšehradské a mnišských řádů. U řeholních institucí dochází ve 14. století k velkému vzestupu nových druhů řádů: byli to augustiniáni - kanovníci, karmelitáni, kartuziáni, serviti a celestini PDF | On Jan 1, 2014, Josef Šrámek and others published Klášter cisterciaček Vallis sanctae Mariae v Pohledu ve víru doby vymknuté z kloubů | Find, read and cite all the research you need. Víta a vzápětí farářem u sv. Havla na Starém Městě (1380). Již jako zralý muž se dal zapsat na práva, nejprve v Praze a vzápětí v italské Padově (asi 1383-1387). Do Čech se vrátil jako doktor dekretů (tj. církevního práva) a zanedlouho se s ním setkáváme mezi kanovníky vyšehradské kapituly Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Církevní právo se zřetelem k partikulárnímu právu československému. Svazek druhý, Hierarchický řád církevní Pejška Josef, 1937 , Author: Libri Nostri, Length: 266 pages, Published: 2013-11-2 An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon

Zatím-co Jenštejn se přidržoval římského Urbana VI., Petr Jelito se spíše klonil k avignonskému vzdo-ropapeži Klementu VII., navíc výrazně podporoval sesazeného děkana vyšehradské kapituly schismatika Kuráta z Veselé. Byl kvůli tomu v klatbě, v níž zemřel v Lanškrouně dne 12.2.1387 a Alexander, kanovník a pak probošt vyšehradské kapituly, Magnusovým přítelem i Kosmas, stejně jako probošta mělnické kapituly Šebíře, duchovním zřejmě i Kosmův syn Jindřich, premonstráti - reformovaní kanovníci - sv. Norbert z Gennepu (Xanten) (1080/85-1134) - Prémontré. Právě takto uvedl své letopisy jeden z kanovníků vyšehradské kapituly, právě takto se někdy ve druhé třetině 12. století úmyslně a bezprostředně přihlásil ke Kosmovu pojetí českých dějin, aby na následujících stránkách v duchu tolik obdivované předlohy zachytil vládu knížete Soběslava I. Neznámý autor.

Členy kapituly při jejím faktickém zániku v dubnu 1421 byli probošt Konstantin, farář Mauricius (zemřel nedlouho potom), dále pravděpodobně Jiří řečený Jíra, Jakub, Ondřej z Lomnice, Jan z Dubé, Pavel, vikář Mikuláš a kaplani Štěpán a Theodorik. Kde kanovníci nalezli útočiště, těžko říct Uličník. 17. listopadu.

Video: Z historie katedrální kapituly - Královéhradecká diecéz

Nedokončená monumentální historická freska je vrcholným dílem jednoho z nejvýraznějších českých spisovatelů 20. století. Skládá se ze stylizovaných příběhů osobností české. Číslo 4 - Notářská komora České republik Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Sbírka historických příkladův z dějin slovanských zvláště pak českých; kazatelům, katechetům, učitelům, vychovatelům a vzdělaným Čechům vůbec. Díl I. a II Kanovník pražské kapituly, kronikář a životopisec Vladislava II. Vincencius, naznačuje ve své kronice, že čeští předáci zvolili Vladislava II. hlavně proto, poněvadž se domnívali, že za přijetí proti designovanému Soběslavovu synu jim bude nový panovník zavázán a oni budou všechno řídit podle své vůle

21/1, 2018 Mediaevalia Historica Bohemica 1 Die Methodologie und der Stand der Erforschung des Lebens MHB 22-1-tisk.indb 1 1.11.2019 8:51:4 Nejdůležitějším centrem svatojánského kultu byla Praha, Janovo působiště a také místo jeho tragické smrti. Zde uctívali Jana Nepomuckého kanovníci Svatovítské kapituly takřka od jeho smrti. K Praze se brzy přidal Nepomuk, Janovo rodiště, kde byl na místě jeho rodného domku v roce 1660 vybudován kostel, zasvěcený sv

československá a česká historie - Praha - Vyšehradský hřbito

Pod jeho vedením konali kanovníci liturgické funkce v katedrále a rovněž tvořili poradní a administrativní orgán ve službách knížete. 14 (O takovou úlohu byla kapitula připravena - ve prospěch nové kapituly vyšehradské - za Vratislava II. M. Jan Hus, antiklerikál a katolický mučedník Archiv vyšehradské kapituly (1) archiv vyšehradské kapituly (3) archiv země České (1) archivalie (1) archiválie (36) archiváři (1) archivní autoritní záznamy (1) archivní fondy (2) archivní popis (1) Archivní správa (1) Archivní správa MV ČR (1) archivnictv (1) archivnictví (30) archivnictví - osobnosti (2) archivy. Noví kanovníci Vyšehradské kapituly 4. září 2011 Při nešporách v bazilice sv. Petra a Pavla uvedl Mons. Dominik Duka OP nové vyšehradské kanovníky, a to Mons. Tomáše Holuba, generálního sekretáře České biskué konference, Jana Kotase, vyšehradského faráře, Mons Full text of Sborník píspvku k djinám Král. hlav. msta Prahy : Vydáva Obec král. halv. msta Prahy See other format

KOSMAS KRONIKA ČECHŮ Kosmas po kor.indd 1Kosmas po kor.indd 1 26.7.11 10:2126.7.11 10:21 Kosmas po kor.indd 2Kosmas po kor.indd 2 26.7.11 10:2126.7.11 10:21 Kosmas Kronika Čec Vácslav Vladivoj Tomek Děje království českého Knihy První - O nejstarších obyvatelích země české (Do r. 451 po Kristu.) Bojové Země česká, se všech stran horami obstoupená zůstávala, jak zeměznalci učí, při stvoření světa déle než jiné okolní země, pokryta vodami 12 Jul 2014 20:54:42 UTC: All snapshots: from host is.muni.cz: Linked fro

UpozorněníChtěl bych touto cestou upozornit případné čtenáře následující knihy,že text včetně fotodokumentace (tato byla srovnána a popsaná zapomocí kamarádů ) jsem zpracoval pomocí skeneru jako nevidomý provlastní potřebu a další nevidomé zajímající se o tuto oblast ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR. Předmluva. Nacházíme se na prahu nového tisíciletí a v každodenním životě naší církve můžeme vzdor mnohým viditelným i skrytým nedostatkům rozpoznat četná znamení naděje, velká i malá, probouzená a posilovaná Božím Duchem. Znamením naděje je pro ná

NAŠE SVĚTLA. Čtení ze životů svatých. Sestavil. RUDOLF SCHIKORA C Ss R. Ilustrovali. ARNOŠT HRABAL. JAN OBŠIL. EXERCIČNÍ DŮM VE FRÝDKU. 1947 Ú V O lindat.mff.cuni.cz Full text of Sbírka historických píladv z djin slovanských, zvlát pak eských ; kazatelm, katechetm, uitelm, vychovatelm a vzdlaným echm vbec See other format Rynovská.50 Klášter a kanovníci mohli také posloužit jako věřitelé - o deset let dříve, r. 1397, Soudní akta uvádějí, že Jan řeč. Čepec z Libice a Jiří řeč. dvě listiny je totiž zmiňují jako majetek vyšehradské kapituly. První z nich je nedatovaná, navíc se jedná o falzum, jehož vznik je editorem datován. Homepage | LINDAT CLARIAH-CR

Nové webové stránky
 • Přátelé výměna bytů.
 • Holter na tyden.
 • Rhus typhina.
 • Řidičák am cena.
 • Nadřímsový žlab.
 • Manduca bazar ostrava.
 • Jak rychle nabrat svaly doma.
 • Plášť harry potter.
 • Pes k domu a dětem.
 • Bird eye chilli paprička.
 • Hpv hlíva ústřičná.
 • My blue hotel zanzibar recenze.
 • Empty sella syndrom.
 • Chléb šumava váha.
 • Sport po plicní embolii.
 • Billa band.
 • China tracking app.
 • Dětské odpadkové koše.
 • Denni produkce skoda auto 2019.
 • Co je standardní licence youtube.
 • Hrníčkový jablečný koláč s jogurtem.
 • Okenní klimatizace toshiba.
 • Walt disney knihy bazar.
 • Akce jižní morava 2018.
 • Dlaha na čelistní kloub.
 • Světlo do stanu.
 • Fox oblečení na ryby.
 • Králičí hnůj.
 • Le fort 1.
 • Mečiar online.
 • Soliter karty.
 • Vycvičení psi.
 • Jablecny dort s tvarohem.
 • Výška nadpraží garážových vrat.
 • Policejní pomníčky.
 • Napište referenci (označení) nejdražšího modelu značky jaguar..
 • Trichomonas wiki.
 • Duke 125.
 • Časná defibrilace.
 • Divocí koně akordy.
 • Mirek hoffmann žlutá kytka.