Home

Dokonavý infinitiv

U každého ohebného slovního druhu můžeme určovat různé kategorie, u sloves vedle například osoby, čísla a času také jejich vid. Ten rozděluje slovesa na dokonavá a nedokonavá. Jaký je mezi nimi rozdíl si můžete přečíst v dnešním článku Vid dokonavý. Vyjadřuje ohraničený děj (už byl ukončen nebo ukončen bude). Můžeme to vysvětlit na příkladu: Spisovatel dopsal knihu. Sloveso dopsal vyjadřuje dokončený proces, bylo dosaženo cíle. Vid dokonavý tedy vyjadřuje děj, který bude ukončen a dosáhne tak nějakého cíle, kvůli kterému samotný děj začal Infinitiv (česky neurčitek) je tvar slovesa, který jazykové slovníky uvádějí na prvním místě. V mnohých jazycích na rozdíl od češtiny infinitiv chybí (arabština, bulharština, řečtina), angličtina má naopak infinitivů více (např. infinitiv minulý) Infinitiv (také neurčitek) je neurčitý tvar slovesa, který nevyjadřuje osobu, číslo, způsob ani čas.Často se pokládá za základní (reprezentativní) tvar slovesa, který je uváděn ve slovnících.. Některé jazyky, jako např. arabština, bulharština, makedonština a moderní řečtina, infinitiv nemají, a musejí ho tedy vyjadřovat opisně

Jestliže infinitiv má budoucí čas, jedná se o neukončený děj, a tedy vid nedokonavý. Jestliže budoucí čas infinitivu nedává smysl, děj je ukončený a vid je dokonavý. čtu si - číst -> budu číst -> dává smysl ->VID NEDOKONAVÝ. přečetl jsem - přečíst -> budu přečíst -> nedává smysl -> VID DOKONAVÝ. Třída a vzo Jak vypadá infinitiv. Infinitiv snadno poznáme podle jeho zakončení. Sloveso v infinitivu končí nejčastěji příponou -t (sedět, ležet, mlít, zívat, vstávat, vařit, dělat, spát).Někdy může být zakončen i příponou -ti (mávati, kolébati, zívati, seděti, plakati). S příponou -ti se ale příliš často nesetkáváme, často se takový infinitiv nachází ve starších. Slovesný vid je buď dokonavý, nebo nedokonavý. Dokonavý vid vyjadřuje ukončený nebo jednorázový děj. Sloveso dokonavá mají pouze tvary vyjadřující minulý nebo budoucí čas (př. napsal, napíše). Čas přítomný vyjádřit nemohou. Pomůcka: V budoucím čase nelze tvořit tvary pomocí budu Vid dokonavý. Označuje děj, který je časově nějak ohraničený, je ukončen. Slovesa v tomto vidu nemohou vyjadřovat přítomnost, Infinitiv (neurčitek) je základní podoba slovesa, kterou můžeme najít v různých slovnících a jazykových příručkách

Slovesa vyjadřují, co podstatná jména dělají nebo co se s nimi děje (vyjadřují činnost, stav a změnu stavu). Příklady: Cestuje, otáčí se, budu malovat, učit se, spát, jedl Slovesa dělíme na určitá a neurčitá. Neurčitá nazýváme infinitiv (nedají se u nich určit mluvnické kategorie) u určitých lze mluvnické kategorie určit (osobu, číslo, čas, rod, způsob. Popisuje probíhající děj - děj nedokonavý. Popisuje, co se děje s objektem. Objekt děje je v trpné větě podmětem. Trpný rod průběhový tvoříme pomocí slovesa werden a příčestí minulého významového slovesa Vysvětlíme si, jak rozeznáte sloveso dokonavé od slovesa nedokonavého. Naučíme se jednoduchý fígl, jak na to. Ukážeme si, jak vznikají vidové dvojice a v záv.. Samotný dokonavý infinitiv - (TO) HAVE DONE - ano, na to by někdy článek být mohl. Mycroft Vloženo před 6 lety Je tu na H4E článok o dokonavom infinitíve ? Ak áno tak ho nemôžem nájsť. Ďakujem za odpoveď. Franta K. Barták @krysarr. Vloženo před 6 lety.

Slovesný vid (dokonavá a nedokonavá slovesa) - Moje

 1. Dějová slovesa . Slovesa jsou pátým slovním druhem, který se řadí také do skupiny ohebných slovních druhů, protože slovesa se dají časovat.Sloveso se ve větě vyskytuje obvykle v podobě přísudku (ale sloveso v infinitivu může být také třeba podmětem)
 2. souhrnné online cvičení na mluvnícké kategorie sloves Slovesa vyjadřují činnost, stav nebo změnu stavu. Slovesa dělíme na určitá a neurčitá. Neurčitá nazýváme infinitiv (nedají se u nich určit mluvnické kategorie) u určitých lze mluvnické kategorie určit (osobu, číslo, čas, rod, způsob, vid, třídu a vzor)
 3. Neurčitý tvar slovesa (infinitiv) Sloveso má základní tvar, kterému se říká neurčitý tvar (nebo infinitiv): Dokonavý vid; Složený budoucí.

Jak poznat slovesný vid? PRAVIDLA Pravopisně

 1. ulém čase shoduje s tvarem NESL (např.roste → rosTL)
 2. Infinitiv následující po tomto slovním spojení může také vyjadřovat smutek: I'm sorry to hear that your wife is ill. Slyšel jsem, že vaše žena je nemocná. To je mi líto. Závěrečná poznámka Angličtina má sloves a slovních spojení, po kterých následuje infinitiv nebo gerundium, velké množství. V této kapitole jsme se.
 3. Infinitiv s zu Každý infinitiv se v němčině pojí s částicí zu. (Podobně jako v angličtině s to). infinitiv s ?zu? stojí po: 1. slovese: Začínáme se učit. Wir beginnen zu lernen. 2. příslovci (př. jménu): Je nutné se učit. Es ist nötig zu lernen. 3. podst. jménu: Už je čas se učit. Es ist schon Zeit zu lernen
 4. ulé příčestíslovesa (např. finished). POZOR: Je rozdíl ve větách typu: Zůstanu tu do pátku. - to znamená, že pátek je den, kdy odjedu (budoucí prostý) Odjedu do pátku

Infinitiv - Rodicka

Infinitiv - Wikipedi

 1. Modální slovesa s dokonavým infinitivem (např.MUST HAVE DONE, SHOULD HAVE DONE) - jak a kdy se používají, jaký je rozdíl mezi opisy modálních sloves a modálním slovesem s dokonavým infinitivem
 2. Studijní materiál Mluvnice už se na Tebe teší v rubrice Pravopis. Nenech ho čekat dlouho :-)
 3. čeština: ·tvar slovesa nevyjadřující většinu mluvnických kategorií Novořečtina a některé další balkánské jazyky neznají infinitiv v našem slova smyslu, musí jej proto nahrazovat opisným způsobem.··tvar slovesa albánština: infinitiv angličtina: infinitive arménština: անորոշ դերբայ ázerbájdžánština: məsdər.

Slovesa skolaposkole

- dokonavý - děj byl/je/bude ukončen (přiběhl/přiběhne) - nedokonavý - děj stále probíhal/probíhá/bude probíhat (běžel/běží/bude běžet) 7) třída a vzor - určujeme pět tříd, a to podle koncovek - I. třída - koncovka -e - nese, bere, maže, peče, umře - II. třída - koncovka -ne - tiskne, mine. dokonavý - vyjadřuje děj ohraničený (má začátek, nebo konec) neb děj jednorázový - infinitiv + budoucí čas slovesa být = budu spát Podmiňovací způsob - příčestí minulé + podmiňovací způsob slovesa být spal bych. Author: TX-E6420 Created Date infinitiv tvar minulého času příč. trpné psát write wrote written vědět, znát know knew known mluvit speak spoke spoken pracovat work worked worked Prostý minulý čas Vid dokonavý I had breakfast at eight. I left after eight o´clock. V osm hodin jsem se nasnídal. Odešel jsem po osmé hodině Infinitiv Přítomný čas Vyberte si ty, které potřebujete a s nimiž se setkáváte nejčastěji. K ostatním slovesům snadno najdete dokonavý/nedokonavý tvar ve slovníku. Rozdíl mezi ís. názor, postoj, jistotu apod. Pokud se týkají děje v minulosti, používá se za nimi tzv. dokonavý infinitiv (např. must have done, might have seen, should have gone atd.) - na to se však zaměřímě v některém z příštích ÿlánků

Co je to infinitiv - Moje čeština - Čeština na internetu

dokáží oznamovací dokonavý 1. maže pracovat 0 (infinitiv) nedokonavý 3. kupuje vybere oznamovací dokonavý 1. bere otevřít 0 (infinitiv) dokonavý 1. tře Použitá literatura: ITTO, Ondřej. Microsoft Windows Vista. Brno: Computer Press, a.s., 2008, s. 4 V případě, že spojení slov ve větě smysl nedává, jedná se o vid dokonavý. Příklady: Doplaval > doplavat (infinitiv od doplaval) > budu doplavat > dvojice nedává smysl, jedná se o vid dokonavý. Plaval > plavat > budu plavat > dvojice dává smysl, jedná se o vid nedokonavý. Postup si ještě aplikujeme na případ shánět x. Nedokovaná a dokonaví slovesa ve vidových dvojicích se od sebe mohou různým způsobem lišit. Slovesa dokonavá nejčastěji tvoříme od nedokonavých přidáním předpony wy-, z/s-, po-, za-, u-, na-, prze-, např. -pić - wypić, jeść - zjeść, jechać - pojechać. Méně často se slovesa nedokonavá a dokonavá liší příponami Infinitiv se vyznačuje přízvučnou koncovkou -əl / achístəl - brát, koupit/ a může mít funkci podstatného jména slovesného. Přítomný čas sloves. Ke kmeni přítomného času se po odtržení koncovky - əl / ل / připojí Dokonavý tvar vid: dokonavý, nedokonavý Slovesné tvary A a) určitý - vyjadřuje osobu a číslo b) neurčitý - nemůže vyjádřit osobu a číslo (např. infinitiv) B a) jednoduchý - jedno slovo (spát, píšu) b) složený - dvě či více slov (smál jsem se, budete cvičit

infinitiv - infinitivo. jednoduchý - infinitivo simple (hablar) složený - infinitivo compuesto (haber hablado) gerundium - gerundio. apod. Ale pokud někdo naopak řekne jen pretérito, obvykle má na mysli právě čas minulý dokonavý. Další zajímavá věc je kombinování času a způsobu sloves. Pokud někde čteme,. Zkratky v tabulce preferencí česky zobrazovat gramatické kategorie v českém názvosloví latin. zobrazovat gramatické kategorie v mezinárodním názvoslov matisek005: Infinitiv je jít. Je to taková anomálie, která trošku odporuje tomu, co jsem tu napsal v minulém příspěvku. Rozlišujeme dva vidy - nedokonavý a dokonavý (pozor, ne dokonalý, to nemá nic společného s dokonalostí, ale s konáním) 2. možnost: Zkusíme infinitiv určovaného slovesa spojit s fázovým slovesem začít nebo přestat (začneme/přestaneme pracovat) - Je-li takové spojení možné (začneme volit), jde o sloveso nedokonavé; není-li možné (začneme zvolit), jde o sloveso dokonavé Český-jazyk.cz - SLOVNÍČEK POJMŮ: Vysvětlení pojmu Slovesa - Slovesa (verba) řadíme mezi ohebné slovní druhy. Vyjadřují děj, tj. buď činnost podmětu (děj ⇒ nesu, jdu), nebo stav podmětu a změnu jeho stavu (stav ⇒ žiji, sedím, ležím; změna stavu ⇒..

Slovesný vid - Procvičování online - Umíme česk

doběhne, doběhl = dokonavý vid maloval, maluje = nedokonavý vid JAK URČIT SLOVESNÝ VID? 1. Vytvořím si budoucí čas: budoucí čas vid balit budu balit NEDOKONAVÉ sloveso zabalit zabalím (nelze vytvořit budoucí čas pomocí slovesa být budu zabalit - nelze) budoucí čas je vytvořen tvarem přítomného času DOKONAVÉ sloveso 2 Dokonavý vid, perfektivum. Nemá významem přítomný čas a má jednoduchý budoucí čas ve tvaru (formě) přítomného času, například přečteš, hodíme, atp. (infinitiv bez předložky to) příponou -ing. Anglická průběhovost a česká nedokonavost

PRAVIDLA - Sloves

 1. Dokonavý -Děj je dokonený , innost proběhla jednou a už dál neprobíhá -postavit, přinést, napsat, namalovat, uříznout. -Budoucí as jednoduchý -namaluji, uříznu (budu namalovat, budu uříznout = NEJDE!) Nedokonavý -Děj probíhá opakovaně, není ukonen ani jinak asově omezen -Stavět, nosit, psát, malovat, řeza
 2. půjdeme - 1. osoba, číslo množné, způsob oznamovací, čas budoucí, dokonavý, činný podívat se - infinitiv, dokonavý Další materiály k tématu najdete na internetu: www.mojecestina.c
 3. Před infinitiv vložíme pomocné sloveso budu (budu pít). Pokud spojení dává ve větě smysl jedná se o vid nedokonavý (budu pít > dává smysl = vid nedokonavý). Pokud spojení ve větě smysl nedává, je sloveso dokonavé (budu dopít > nedává ve větě smysl = vid dokonavý)
 4. Bc. Monika Krčilová, DiS. Branislavova 1415 Beroun 266 01. tel.: +420 770 134 753. monika.krcilova@centrum.c

Slovesa (verba) - Slovní druh(y

 1. dokonavý infinitiv (např. must have done, might have seen, should have gone atd.) - na to se však zaměřímě v některém z příštích článků. Stručný přehled
 2. Slovesné opisy s infinitivem. Las tiendas de barrio suelen tener mejor calidad.. Soler (o>ue) + infinitiv označuje běžný děj
 3. Deber + infinitiv.....28 5.1.4. Deber de + infinitiv..31 5.2. ASPEKTUÁLNÍ PERIFRÁZE Vidy v češtině máme dva: dokonavý a nedokonavý. Dokonavý vid, jinak také vid perfektivní, vyjadřuje ukončenost děje. Nedokonavý vid, jinak také imperfektivní, pak vyjadřuje neuzavřenost děje či.
 4. Slovesný vid. Slovesa jsou podle vidu dokonavá, nebo nedokonavá. Dokonavá slovesa vyjadřují děj ohraničený, časově omezený, nebo jednorázový, nemůže být v přítomném čase.; Nedokonavá slovesa vyjadřují děj probíhající, nebo opakovaný.; Slovesa doknavá nemohou vyjádřit přítomný děj, jejich tvary tvary přítomného času označují už děj budoucí (vyrobí.
 5. na těchto stránkách, bychom Vám rádi nabídli, kompletní seznam slovních druhů a jejich jednoduché ukázky použití.. Naleznete zde tyto slovní druhy:. Slova Ohebná - skloňují se, nebo se časují. 1. Podstatná jména ( Substantiva ). 2

Souhrn německé gramatik

2) časujeme NAPÍŠE: on napsal, on napíše hned teď, on napíše až zítra/za týden = sloveso má tvar pouze pro dva časy - minulý a budoucí, který ale může označovat i současnost = vid DOKONAVÝ + slyšíme možná ze tvaru slovesa, že děj ohraničen JE, ZKRÁTKA TO DOPSA DRUH SLOVESNÉHO TVARU na verbum finitum (= sloveso, které samo o sobě tvoří ve větě přísudek) / infinitiv (neurčitý tvar slovesa) / příčestí činné / příčestí trpné. Komentářů: 1,09 (infinitiv) y I remember being allowed to use the phone . (gerundium) Primární modální slovesa CAN t COULD/BE ABLE TO/BE ALLOWED TO y 1) Schopnost y Neschopnost y COULD y î y Was/were able následuje tzv. dokonavý infinitiv: y mod. sloveso + HAV Napiš infinitiv (neurčitý tvar) slovesa a urči slovesný vid (dokonavý/nedokonavý): Vzor: patří - patřit - nedokonavý (N) DOKONAVÝ - dokonþený děj NEDOKONAVÝ - stále se opakuje škodím - škodit - nedokonavý spoítal by - spoítat - dokonavý (jednou to spoítal). 2. laudare - prézentní infinitiv aktiva 3. laudavi - indikativ perfekta aktiva 4. laudatum - supinum (vlastně tvar neuritého trpného příestí perfekta) - takto pravidelně se tvoří u sloves 1. a 4. konjugace, jinak je velmi nepravidelná, a proto je třeba se ji u sloves vždy uit zpaměti !!

infinitiv: neurčitý způsob zakončený zpravidla na -t (psát, být), méně často na -ti, -ci (psáti, péci) trpný - činnost nevykonává podmět (Prádlo bylo vypráno. - někým) vid: dokonavý - děj ohraničený, jen v čase minulém a budoucím (jednou. infinitiv vid sloveso opaëného vidU infinitiv Uröi správný vid u sloves. Pokud uröíš vše správné, vyluštíš tajenku. a) Béžela kolem parku. a) dokonavý b) nedokonavý b) Uvañm veõeñ. a) dokonavý b) nedokonavý c) Dodélali to. a) dokonavý b) nedokonavý d) Uréité vyhraje. a) dokonavý b) nedokonavý Tajenka: tasován U některých z těchto sloves je signalizován jejich dokonavý vid jak slabikou -nou-, tak navíc také předponou: zamknout, zamknu, zamkneš, zamknezamknou odemknout, odemknu, odemkneš, odemkneodemknou vytknout, vytknu, vytkneš, vytknevytknou zatknout, zatknu, zatknešzatknou poslechnout, poslechnu, poslechneš, poslechne. infinitiv minulý čas přítomný čas budoucí čas vid česat vydrhnout uvařit koupit zdobit trhat otevřít spočítat lakovat. 3. Rozlišuj u sloves vid dokonavý, nedokonavý: vypůjčit otevřít dusit půjčovat sedat si nakrmit říkat štípat sednout srážet pouštět udusit. Author: Lenka Koudelov

Slovesný vid dokonavý a nedokonavý pro začátečníky - YouTub

Infinitiv však nenahrazuje časově příznakové tvary minulé. To je v souladu s jeho příznakovostí v rámci neempirické roviny relativního času. 3.3 Infinitiv v litevštině i v češtině konkuruje příznakové formě neempirické časové roviny — imperativu (2.4) Cviceni z ceskeho jazyka v kostc

Romština (zastarale cikánština, romsky romaňi čhib) je indoárijský jazyk indoevroé jazykové rodiny.Bývá řazena (viz např. Ethnologue) do centrální podskupiny indoárijských jazyků spolu např. s hindštinou, paňdžábštinou, rádžasthánštinou nebo gudžarátštinou; kontakt s těmito jazyky ovšem ztratila na začátku migrace Romů kolem roku 1000, a vývojově tedy. infinitiv (pokud dohromady dává smysl, je to vid nedokonavý, pokud ne, tak dokonavý) př. usmát se - budu se usmát - nejde -> vid dokonavý. zvonit - budu zvonit - jde -> vid nedokonavý. nezlobit - předpona ne - přechází k tvaru budu -> nebudu zlobit (x budu nezlobit) vid nedokonavý. chodívat - budu chodívat -> vid nedokonavý. a) vid dokonavý. b) čas minulý. c) rod činný. d) způsob rozkazovací ( 99. Kterým gramatickým rysem je specifická následující skupina sloves? Muset, vědět, chtít, žít, umět, smět. Vyberte správnou možnost: a) Jde o slovesa, která nemohou tvořit tvar préterita. b) Tyto slovesné tvary jsou tzv. jednovidová slovesa, pouze.

Slovesa (verba) Slovesa ohebný slovní druh vyjadřují činnost, stav, změnu stavu, nebo mají funkce pomocné časují se, ve většině případů je ve větě sloveso přísudkem určujeme: osobu, číslo, čas, způsob, rod, vid, třídu a vzor Osoba číslo jednotné (singulár) 1. já prosím 2. ty prosíš 3.on,ona,ono prosí číslo množné (plurál) 1. my prosíme 2.vy prosíte 3. dokonavý infinitiv (např. - Chci umět zpívat (pro infinitiv používáme opis). Will people be able to do simple maths in the future? - Budou lidé v budoucnosti umět počítat? (budoucí čas se tvoří pomocí WILL + infinitivu, proto použijeme opis) Sloveso recovalesco při časování a vyjádření budoucnosti přebírá v latině tvary s en. = dokonavý tvar - reconvalescent - (3. osoba č. mn.) oni posílí, oni se uzdraví. V češtině se slovesný tvar reconvalescent užívá jako podstatné jméno. . Takže k tomuto tvaru se mohla přidat koncovka -ovat., tedy reconvalescent. Přechodník minulý tvoříme od sloves vidu dokonavého. Pokud tápete při tomto zadání, existuje jednoduchá pomůcka. Vid dokonavý poznáme tak, že jeho budoucí čas lze vyjádřit jedním slovem (přinesu, udělám). Zpravidla tato slova tvoříme pomocí předpon. Přechodník přítomn

infinitiv neurčitý způsob zakončený zpravidla na -t (psát, být), méně vid dokonavý - děj ohraničený, jen v čase minulém a budoucím (jednou - napsat, napsal, napíše) nedokonavý - děj neohraničený, stále probíhající, v čase minulém, budoucím, přítomném (stále - psát, psal, píše, bude psát) třída + vzory 1 Nejvhodnější je zde však použití fráze I would like to + infinitiv minulý, jako např. I would like to have achieved a higher position, I would like to have improved my knowledge. Infinitiv minulý se používá tam, kde označuje dokonavý neboli dokončený děj, čili je ideální pro diskusi o možných dosažených cílech v budoucnu a) dokonavý - vyjadřuje děj, který je časově omezený (pochválí) b) nedokonavý - vyjadřuje děj, který není časově omezený (chválí) 4) SLOVESNÝ ROD. a) činný - podmět se shoduje s původcem děje → Muž zatlouká hřebík. b) trpný - původce činnosti není ve větě vyjádřen → Hřebík byl zatlučen Takovými termíny jsou například slova: citoslovce, podmět, dokonavý vid, obratník, kysličník, infinitiv, cyklotron, vitamín, tetanus aj. Absolutně jednoznačných pojmenování je však v jazyce málo (srovnejte například samotné slovo termín a jeho další významy) Slovesa cizího původu zakončená na -ovat a několik sloves domácího původu mají stejnou podobu pro děj dokonavý i nedokonavý - slovesa obouvidová, př. věnovat se, obětovat, darovat, argumentovat, definovat aj. V konkrétním textu však mají i tato slovesa jen jeden vid

Ale sloveso dopíše - infinitiv- dopsat - bude dopsat - nedává smysl nemá budoucí čas - je to vid dokonavý. Urči slovesný vid, doplň do tabulky patřičné písmeno (vid dokonavý - D, vid nedokonavý - N) Pozn.: Tvar bysme patří pouze do neformálních mluvených projevů, podoby *by jsme a *by jste, které se v praxi někdy objevují, jsou chybné (tzv. hyperkorektní).. Ve spojení se zvratným slovesem jsou ve 2. os. j. č. spisovné tvary: koupil by sis, umyl by ses. Tvary *koupil by jsi si a *umyl by jsi se jsou hyperkorektní (viz též Zvratná a nezvratná slovesa) - Ir a + infinitiv. Víme jak se to stane, vidíme tu cestu kde jdeme to dělat. Třeba, když říkám voy a ver a Luisa esta tarde, je protože znám, jak to budu dělat, je to můj plán, asi už se jsme domluvili. Když říkám veré a Luisa esta tarde, je to předpoklad, to chci dělat, ale ještě nevím dobře jak. Další. [1] Velmi jemné jsou rozdíly mezi dokonavým a nedokonavým prézentem ve slovinštině, naproti tomu v polštině a ruštině jsou tak vyhrocené, že k jejich vzájemné konkurenci dnes nedochází. Nedochází k ní ani v bulharštině a makedonštině, kde samostatný dokonavý prézens (tj. mimo postavení po spojce) ani neexistuje. [2] Ke slovinštině srov INFINITIV - základní tvar slovesa, neurčitý tvar zakončení -T/-CT, např. pracovat, zpívat, říct, obléct, NEURČITÉ - samy nevyjadřují určitou osobu: infinitiv, příčestí minulé (volal jsem), příčestí trpné (volán), přechodník přítomný (volaje) a minulý (přivolav) URČIT

Přepište slovesa do rozkazovacího způsobu 2. osoby čísla jednotného. začít malovat . Přepište slovesa do budoucího času 1. osoby čísla množného - vid dokonavý - vyjadřuje děj nějak ohraničený (doběhl, přinesl) nemohou vyjádřit skutečnou přítomnost, jejich tvary přítomného času označují už budoucnost (vyrobí, uspí, napíše). . - vid nedokonavý - vyjadřuje děj jako prostě probíhající bez ohraničení (píše, maluje, sed a) infinitiv b) infinitiv trpný c) přechodník d) přechodník trpný. 4. Dokonavost slovesa - dokonavý vid (perfektum) D) Nedokonavost - nedokonavý vid (imperfektum) E) Vidová dvojice (nemají všechna slovesa!) F) Obouvidová slovesa (vidově nevyhraněná infinitiv (nést) příčestí minulé - činné (nesl, -a) příčestí trpné (nesen, - a) přechodník přítomný (nesa, nesouc, nesouce) a minulý (napsav, napsavši, napsavše) b) určité tvary: tvary oznamovacího způsobu přítomného času (píšu, píšeš, ) tvary rozkazovacího způsobu (piš, pišme, pište

dokonavý - děj je ukončen, časově ohraničen kmen přítomný kmen minulý třída indikativ imperativ příčestí minulé infinitiv 1. -e nes-e nes nesl nést ber-e ber bral brát maž-e maž mazal mazat peč-e peč pekl péct umř-e umři umřel umřít 2. -ne tisk-ne tiskni tiskl tisknout mi-ne miň minul minout zač-ne začni. Nejpoužívanějším neurčitým tvarem je infinitiv (česky neurčitek) Český infinitiv . končí na -t (nést, brát, určit), -ci (tlouci, moci, vléci) nebo zastarale na -ti (nésti, bráti, smáti se). Být. Sloveso být. řadíme mezi . pomocná slovesa (pomocí něj vytváříme slovesné tvary, např. vid dokonavý. b. dokonavý vid není běžný; dá se vyjádřit will have + dokonavý př., ale většinou se prostě použije prostý budoucí čas. Trpný rod trpné (pasivní) tvary: be + minulý přechodník, přičemž be se časuje normálně: I am loved jsem milován, you were loved byl jsi milován, he will be loved bude milován Slovesný vid je dokonavý (děj je ukončen), nebo nedokonavý (děj neohraničený - lze použít pomůcku on bude + infinitiv slovesa, např. on bude stavět) DÚ - naučit se slovesné třídy a vzory (viz níže nebo v uč. str. 62) a dokončit prac.lis Infinitiv osobu nevyjadřuje. 2. způsob: - oznamovací - rozkazovací - podmiňovací = závislý na podmínce 3. čas = důležitý je okamžik promluvy: - přítomný - minulý - budoucí Vzhledem k jinému ději: relativní čas - rozlišujeme vztah dvou dějů: - současný - předčasný - následný 4. rod = vztah mezi původcem děje. neurčitý tvar je infinitiv - nelze určit mluvnické kategorie určitý tvar - lze určit všechny mluvnické kategorie. Určujeme: → osoba, číslo nebo ohraničením děje (dokonavý) → 5 tříd - e - nese, bere, maže, peče, umře - ne - tiskne, mine, začn

 • Anthony joshua yeta odusanya.
 • Amd ryzen 5 2500u recenze.
 • Posouzení ocelového nosníku.
 • Facebook musíte zadat platné číslo mobilu.
 • Matka spocka.
 • Biogaia od narození.
 • Puchýřky pod očima.
 • Dell xps 13 9370 recenze.
 • Lg 65sj850v.
 • Smuteční oznámení pitín.
 • Oční klinika počernice.
 • Věda o savcích.
 • Dětský dort spiderman.
 • Stacy van dyke.
 • Hangar bar.
 • Nacionalistické strany.
 • Svg image html.
 • Andalusie last minute.
 • Wallaby.
 • Angela bassett filmy a televizní pořady.
 • Akustická kytara struny.
 • Klatovy náměstí míru.
 • Občanský průkaz pro děti na počkání.
 • Dítě lže a krade.
 • Nck kod.
 • Flora pouště.
 • Trubkové mody.
 • Nejlepší vyzváněcí tóny.
 • Turecké cigarety.
 • Slipknot number.
 • Vlastenec ústí nad labem.
 • Lipno lake resort cenik.
 • Individuální vzdělávací plán vzor 2018.
 • Scar 223.
 • Generali cestovní pojištění.
 • Signatury německých malířů.
 • 42 vodka meloun.
 • Konec rudy z ostravy.
 • Vazová plastika.
 • Egypt marsa alam hilton.
 • Přikrývka gold line.